Karakter boyutu :
İHALE İLANI T.C.S.B. R.K.H.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

İHALE İLANI T.C.S.B. R.K.H.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Tarih 05 Nisan 2019, 17:18 Editör tula basın

İHALE İLANI
T.C.S.B. R.K.H.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/164061
1-İdarenin
a)Adresi : İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok.   16 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
b)Telefon ve faks numarası . 4642130491 - 4642142812
c)Elektronik Posta Adresi : rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebi
leceği internet adresi (varsa) : https://ekap kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale   dokümanı içinde bulunan idari   şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN   ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA   HASTANESİ
c) Teslim tarihi : İHALE 12 AY OLUP İDAREMİZİN   SİPARİŞİNE İSTİNADEN PEYDERPEY   OLARAK TESLİME EDİLECEKTİR.
3)İhalenin
a)Yapılacağı yer : T.C. S.B RECEP TAYYİP ERDOĞAN   ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA   HASTANESİ
b) Tarihi ve saati : 02.05.2019-11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıiamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.İHALEDE KISIMLAR BAZINDA TEK TEK NUMUNE VERİLECEK OLUP DEĞERLENDİRME NUMUNE ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMAYAN FİRMALAR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
2.İHALEDE YERLİ MALI ÜRÜN TEKLİF EDEN İSTEKLİLER LEHİNE %15 FİYAT AVANTAJI UYGULANACAK OLUP, İSTEKLİ FİRMALAR BU BELGEYİ İHALE DOSYASINDA İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR. ÜRÜN HER NE KADAR YERLİ OLSADA BELGESİ OLMAYAN FİRMALARA AVANTAJ UYGULANMAYACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6.İhale yerii ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15(yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. S.B RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. S.B RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLAN TARİHİ: 06.04.2019 İLAN NO:141 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array

BASIN - İLAN

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

Tüm Fotoğraflar    

  08.08.2020
 

08.08.2020..

İzlenme: 26

   
  07.08.2020
 

07.08.2020..

İzlenme: 26

   
  06.08.2020
 

06.08.2020..

İzlenme: 27

   
  05.08.2020
 

05.08.2020..

İzlenme: 28

   
 •  
 •  
 •  

 • Bugün haber eklenmedi.

 • Son 7 gün haber eklenmedi.

 • Bu ay haber eklenmedi.
tula basın tula basın
‘’ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR’’!...
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
HİKMET HOCA GİDİCİ Mİ?
B.Ali KAVALCI B.Ali KAVALCI
KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI
Ramazan Topcan Ramazan Topcan
VAKİT; AYRILIK VAKTİ
Azmi Kandemir Azmi Kandemir
MUHALEFET DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE’YE İNTİBAK EDEMİYOR
İsmet KÖSOĞLU İsmet KÖSOĞLU
NECATİ HOCA VE ÇAY TV.


Tüm videolar

  27 Mayıs 1960'ta ne oldu? Videosu
 

27 Mayıs 1960'ta ne oldu?

   
  RİZE TANITIM Videosu
 

RİZE TANITIM

   


KİRALIK EV