Karakter boyutu :
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 27 Haziran 2019, 16:33 Editör tula basın

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli-Bütçesi

Geçici Teminat

% 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Giresun Şebinkarahisar- Üçköprü Devlet Avlağı

2 Adet Yaban Keçisi Kotasının avlattırılması

12.400,00 TL. Döner Sermaye

372,00 TL.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca ve aynı kanunda 5577 sayılı Kanunla 25.01.2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda “KAPALI TEKLİF USULÜ-ARTTIRIM”

150,00 TL.

10/07/2019 Saat 11:00

   

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1)     Yukarıda miktarları belirtilen 1 (bir) parti Yaban Keçisi (Capra hircus aegagrus ) kotasının 2019-2020 Av Turizmi kapsamında avlattırılması işi 10/07/2019 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatde ve tabloya göre, “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ve 5577 Sayılı Kanun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Tarım ve Orman Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü’nün Çıtlakkale Mahallesi, Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesi NO:155 /GİRESUN adresi ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi No:403 Rize adresinde görülebilir ve 150 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Giresun Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Giresun Ziraat Bankası Şubesi TR20000100012357361846-5001 No’ lu hesabına yatırılacaktır.

İhale 10/07/2019 Çarşamba günü  saat 11:00 de yapılacaktır.

İhale Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi No:403 Rize yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

1-     Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti getirmek. Tüzel kişi olması halinde T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğe haiz olmak. (Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Odalarca aslının aynısıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleriyle bunların noter onaylı suretleri)

2-      Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair belge getirmek

3-      Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4-      a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN, Yönetmelik kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

      b) İhalelere, av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır.

5-      İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını ya da noterden onaylı belgeleri ile birlikte;

a.      Geçici Teminat Banka Mektubu olarak verilecekse; Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü adına alınmış bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek. (süresiz banka teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. Maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir)

b.     Tedavüldeki Türk Parası nakit olarak verilecekse Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Giresun Ziraat Bankası Şubesi TR20000100012357361846-5001 No’lu hesabına yatırılacaktır.

6-      Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek (2019 yılı onaylı)

a.       Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b.     Tüzel Kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

c.       Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket ana sözleşmesi) herhangi birini vermek.

                  Bu belgelerin değerlendirmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde, okunabilir olması ve şirketin

en son durumunu ihtiva etmesi gereklidir

7-      İmza Sirküleri vermek

a.       Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

b.     Tüzel kişi olması halinde, Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerini vermek, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

c.       Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturulan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

8-     İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9-     İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi ( İhale üzerine kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak firma sahibi ve ihaleye katılacak yetkiliye ait adli sicilden veya Nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından Sabıka (trafik ve yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belgenin aslını getirmek.

11-  Vergi Dairesinden Vergi Mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (2019 yılı onaylı)

12- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla vergi borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya Noter tasdikli örneğini vermek. 

13-  İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sigorta borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya Noter tasdikli örneğini vermek. 

14-  İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

15-  Usulüne uygun teklifte bulunmak (Teklif mektubu örneği ihale şartnamesiyle birlikte verilecektir.)

16-  İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

17-  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

 

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını  10/07/2019 Çarşamba günü girilecek ihalenin saatine kadar  Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü İdare Binasında ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

 

İLAN OLUNUR.


İLAN TARİHİ: 28.06.2019 İLAN NO:254


 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array

BASIN - İLAN

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

Tüm Fotoğraflar    

  08.08.2020
 

08.08.2020..

İzlenme: 26

   
  07.08.2020
 

07.08.2020..

İzlenme: 26

   
  06.08.2020
 

06.08.2020..

İzlenme: 27

   
  05.08.2020
 

05.08.2020..

İzlenme: 28

   
 •  
 •  
 •  

 • Bugün haber eklenmedi.

 • Son 7 gün haber eklenmedi.

 • Bu ay haber eklenmedi.
tula basın tula basın
‘’ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR’’!...
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
HİKMET HOCA GİDİCİ Mİ?
B.Ali KAVALCI B.Ali KAVALCI
KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI
Ramazan Topcan Ramazan Topcan
VAKİT; AYRILIK VAKTİ
Azmi Kandemir Azmi Kandemir
MUHALEFET DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE’YE İNTİBAK EDEMİYOR
İsmet KÖSOĞLU İsmet KÖSOĞLU
NECATİ HOCA VE ÇAY TV.


Tüm videolar

  27 Mayıs 1960'ta ne oldu? Videosu
 

27 Mayıs 1960'ta ne oldu?

   
  RİZE TANITIM Videosu
 

RİZE TANITIM

   


KİRALIK EV